site templates free download

© Copyright 2017 PVD

Obchodno-Technické podmienky OTP-001-99

Tieto obchodno-technické podmienky ( ďalej OTP ) platia pre kovové tlačené, leptané, eloxované a samolepiace plastové panely, stupnice, číselníky, tabule a štítky ( ďalej iba štítky ). Tieto sú zhotovené podľa platných technických podkladov odberateľa, resp. vzájomne odsúhlasenej technickej dokumentácie vypracovanej dodávateľom. Po vzájomnom odsúhlasení zmluvných partnerov sú tieto OTP záväzné pre výrobu štítkov PVD Stará Turá.

V Š E O B E C N E
01. Cieľom týchto OTP je zaručiť priebežnú a stálu kvalitu štítkov a s tým spojenú spokojnosť odberateľa.

02. Priebežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá zodpovedá bežnej výrobnej praxi výrobcu a jeho technologickým možnostiam. Mimoriadne požiadavky odberateľa je nutné prerokovať s dodávateľom, pričom sa zohľadnia technologické a výrobné možnosti.

03. Kvalita štítkov je priamoúmerná kvalite vstupných materiálov. To v konečnom dôsledku značí, že technologické možnosti dodávateľa sú parametrami týchto materiálov bezprostredne ovplyvniteľné. Je na voľbe odberateľa, či si zvolí štandardné alebo nadštandardné materiálové vstupy. Tieto vstupy v značnej miere ovplyvňujú cenu štítkov.

04. - 10. Údaje pre objednávku.

04. V objednávke je nutné uviesť :
- číslo výkresu (náčrtku, vzorku, podkladových dát) - viď čl. 5,
- popis vyhotovenia štítku bez ohľadu na to, že je uvedený na výkrese (náčrtku, vzorku, podkladových dátach),
- počet kusov,
- DIČ ( u domácich odberateľov), bankové spojenie,
- kontakt na odsúhlasenie podkladov ( adresa, fax, e-mail).
05. K objednávke štítku je nutné priložiť technický výkres (náčrt, vzorku, podkladové dáta), ktorý musí obsahovať údaje nutné pre výrobu:
- tvar a veľkosť štítku (formát, počet, umiestnenie a rozmer otvorov),
- druh a hrúbku materiálu, povrchovú úpravu,
- vyhotovenie obrazca, druh technológie, farebný odtieň základnej plochy, textu a vnútornej kresby,
- grafickú úpravu štítku a texty nápisov, údaje o písme, políčka pre vyznačovanie údajov a pod. Všetky podrobnosti, ktoré je na štítku nutné rozmerovo dodržať, musia byť zakótované.
Pokiaľ podklady pre výrobu vyhotovuje dodávateľ, prípadne sa objednáva podľa vzorku, niektoré údaje uvedené pod bodmi a) až d) nemusia byť úplne vyčerpávajúce.
06. až 10. na doplnky.


11. - 22. Technické požiadavky
11. Podkladom pre výrobu štítkov sú technické výkresy, okótované nákresy, vzorky, podkladové dáta spracované na osobnom počítači (PC) programom Corel Draw po odsúhlasení dodávateľa.
12. Ak sú podkladom odberateľa technické výkresy štítkov, tieto musia zodpovedať STN 01 3105, STN 01 3106 resp. ekvivalentným EN.
13. Ak predpisujú podkladové dáta cudzojazyčný text, je nutné, aby tento text bol jednoznačne čitateľný. Pokiaľ odberateľ nepredloží technické výkresy - kresbu štítku (dáta spracované na PC), je nutné text vypísať strojom (tlačiarňou, plotterom) so zreteľnými akcentmi a riadne vyhotovenými skratkami.
14. Texty na štítku musia riadkovými rozmermi zodpovedať rozmerovým možnostiam obrazu výrobku vo vzťahu k rozmerom typografickej sadzby.
15. Ak ako podklad pre výrobu štítkov slúži originálna kresba (ako priamy grafický podklad) dodaná odberateľom, musí táto vyhovovať všetkým technologickým požiadavkám reprodukčnej fotografie a technologickým možnostiam výroby (pozri čl. 16 - 20 ).
16. Technologickými požiadavkami na originálnu kresbu sa rozumejú: čistota vyhotovenia, ostrosť kontúr kresby a textov, uhlová a rozmerová presnosť v zhode s technickým výkresom, presné vyhotovenie v určitej mierke, dodržanie prípustnej hrúbky čiar a kresby obrazu, strihových a stredových značiek pre výseky a otvory.
17. Kresba musí byť ostro čierna s rovnakým krytím čiernych plôch a vyhotovená pozitívnym spôsobom ( čierny atrament na kriedovo bielom podklade ).
18. Najmenšia prípustná hrúbka čiar na originálnej kresbe je 0,25 mm, u leptaných štítkov 0,5 mm. Najmenšia výška písma je 2,5 mm ( všetky údaje pri M 1 : 1 ). Pri mimoriadnych požiadavkách odberateľa na tenšie čiary a menšiu veľkosť písma je nutné konzultovať s dodávateľom.
19. Obrys výsledného štítku na originálnej kresbe musí byť určený obrysovou tenkou čiarou alebo strihacími ryskami. Jej funkčná hrana je totožná s hranou štítku. U leptaných štítkov so základňou leptanou a kresbou vyvýšenou vo farbe kovu je nutné zhotoviť po obvode štítku ozdobný rámik tak, aby sa strihanie obvodu (lisovanie) štítku vykonávalo do tohto rámika, ktorý je vyvýšený v kvalite základného materiálu.
20. Originálna kresba musí obsahovať kontrolnú mierku najmenej 50 mm dlhú (M 1:1). Odporúča sa, aby dĺžka kontrolnej mierky zodpovedala dĺžke jednej zo strán štítku.
21. Ak nie je možné podľa dodaných technických výkresov zabezpečiť výrobu, so súhlasom odberateľa dodávateľ vypracuje vlastnú dokumentáciu, kópie ktorej zašle na schválenie odberateľovi (poštou, faxom, e-mailom).
22. Ak štítok obsahuje logo (znak) firmy alebo zložitý obrazec a odberateľom nebola dodaná norma znaku alebo okótovaná kresba, je nutné dodať originálnu presnú kresbu (zväčšenú fotografiu, nákres spracovaný na PC v Corel Draw a pod.).


23. - 31. Plechotlačové štítky

23. Sú vhodné tam, kde sú nároky na kvalitné farebné vyhotovenia. Zvlášť sú vhodné na reklamné účely. Pre veľkú živosť a škálu farieb, úspešnú reprodukciu jemnej kresby a textov sú plechotlačové štítky vhodné ako panely, meradlá, stupnice, číselníky a pod. Veľmi dobrú životnosť majú v suchom prostredí. Nemôžu sa vystavovať účinkom chemikálií a častému mechanickému oteru.
24. Povrchová vrstva farieb s ochranným lakom na plechotlačových štítkoch je pomerne málo odolná voči poveternostným vplyvom, štítky sú náchylné na poškriabanie. Nehodia sa do sťažených poveternostných podmienok, nevyhovuje im tropická a subtropická klíma.
25. Do ich povrchu sa dajú ľahko raziť, ryť, gravírovať, vypaľovať údaje.
26. Lícna strana štítku musí tvarom, veľkosťou a obsahom zodpovedať podkladom pre výrobu. Farby musia mať po celej ploche štítku jednotný odtieň.
27. Rubová strana štítku nesie stopy výrobného procesu, pokiaľ nebola dohodnutá zvláštna úprava na želanie odberateľa.
28. Opracovanie štítkov je finálnou operáciou. Preto zostávajú všetky strihané hrany v kvalite základného materiálu.
29. Plechotlačové štítky sa môžu vyrábať v týchto základných prevedeniach:
- tlač na hliníkový plech navaľovaný základnou farbou,
- tlač na hliníkový plech obyčajný,
- tlač na hliníkový plech jemne kartáčovaný,
- tlač na hliníkový plech obyčajný - obojstranne,
- tlač na oceľový plech lakovaný,
- tlač na hliníkový plech eloxovaný,
Uvedený materiál je bežne v hrúbke: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,63 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, resp. po dohode s odberateľom je možná dodávka štítkov i v inej normalizovanej hrúbke.
30. Povrchová úprava je vykonaná tenkou vrstvou bezfarebného laku.
31. Plechotlačové štítky sa vyrábajú v najrôznejších farebných kombináciách. Prednostne dodávateľ odporúča voliť podľa katalógu tlačiarenských farieb rada 18 v zmysle STN 67 3067. Pri iných odtieňoch musí odberateľ predložiť vzorku odtieňa farby a dodávateľ sa vyjadrí, či je schopný v danej farbe zabezpečiť výrobu.


32. - 36. Eloxované štítky

32. Eloxované štítky sú oproti plechotlačovým značne odolnejšie proti mechanickému oteru a tiež chemickým vplyvom. Nakoľko eloxovaná vrsta je pomerne nízka, do ich povrchu možno ľahko raziť, gravírovať a vypaľovať údaje. 
33. Svetlostálosť farieb na eloxovaných štítkoch je daná použitou technológiou a materiálovými vstupmi. Eloxované štítky sa vyrábajú dvoma technológiami:
- technológiou tlače (plechotlač, sieťotlač) priamymi eloxálnymi farbami,
- technológiou tlače ochrannej vrstvy a následného máčania do organického farbiaceho roztoku.
Na zabezpečenie dlhodobej svetlostálosti sa prednostne používajú farby nemeckých spoločností Huber Gruppe a Alficolor.
34. Lícna strana štítku musí tvarom, veľkosťou a obsahom zodpovedať podkladom pre výrobu.
35. Rubová strana štítku nesie stopy výrobného procesu, pokiaľ nebola dohodnutá zvláštna úprava na želanie odberateľa.
36. Opracovanie štítkov je finálnou operáciou. Preto zostávajú všetky strihané hrany v kvalite základného materiálu.


37. - 43. Leptané štítky

37. Leptané štítky sa zhotovujú buď so základňou plechu leptanou a kresbou vyvýšenou vo farbe kovu alebo obrátene, t. j. leptaný je obraz štítku, zatiaľ čo základná plocha ostáva vyvýšená vo farbe kovu.
U viacfarebných leptaných štítkov musí byť medzera medzi dvoma susediacimi rôznofarebnými plochami minimálne 1 mm (nevyleptaný kov).
38. Leptané štítky sa vyrábajú v týchto základných vyhotoveniach materiálu:
- hliníkový plech,
- mosadzný plech,
- mosadzný plech poniklovaný,
- nerezový plech (antikorózny).
39. Leptané štítky z hliníka sú vhodné do suchých a krytých priestorov. Dobre odolávajú teplotám v horúcom a suchom prostredí s maximálnou relatívnou vlhkosťou 75%. Nehodia sa do žieravého, tropického a slaného prostredia.
40. Leptané štítky z mosadze, prípadne poniklovanej mosadze, sú určené do klimaticky náročnejších prostredí, kde nevyhovujú štítky z leptaného hliníka.
41. Do klimaticky najnáročnejších prostredí sú určené leptané štítky z nerezovej ocele v bezfarebnom prevedení. Vo farebnom prevedení, len do interíeru, neodporúčame farbiť do exteriéru z dôvodu možného olupovania farby. 
42. Hrúbka leptu sa bežne pohybuje v rozmedzí 0,1 až 0,2 mm.
43. Opracovanie štítkov je finálnou operáciou. Preto zostávajú všetky strihané hrany v kvalite základného materiálu.
44. - 48. Samolepiace plastové štítky
44. Samolepiace štítky sa vyrábajú systémom Gerber Edge, kde princípom je prenos permanentného farbiva na širokú škálu materiálov za tepla - termotransferu. Exteriérová stálosť štítkov je až 5 rokov, v interiéroch niekoľkonásobne vyššia. Štítky sa vyrábajú jednofarebné, mnohofarebné a tiež je možná trojrozmerná grafika.
45. Základný materiál samolepiacich fólií sa volí zo širokého radu druhov (vinyl, PE, PP,...) a farieb ako biela, transparentná (priehľadná), metalická, reflexná a pod. Polyesterová fólia spĺňa nároky i na priemyselné aplikácie. Teploty použitia takýchto štítkov sú od -40°C až 150°C.
46. Je možná plnofarebná grafika štítkov pri použití 4 sútlačových farieb alebo pomocou viac ako 50 priamych farieb vrátane 11 transparentných a vysokolesklej striebornej a zlatej.
Systémom spectratone (r) je možné kombináciou 2 rôznych farieb získať viac ako 1 600 ďalších priamych farieb.
47. Samolepiace plastové štítky je možné vyrobiť do maximálnej šírky 297 mm. Širšie štítky ako 297 mm je možné panelovať (skladať) a takto sa stáva rozmer štítku neobmedzený.
48. Samolepiace štítky sa kontúrovo vyrezávajú, pričom základný nosný materiál zostáva neprerezaný. Kontúrové vyrezávanie je možné vykonať v ľubovoľných geometrických tvaroch.


49. - 60. Oprac. kovových štítkov a výr. tolerancie

49. Štítky sú opracované týmito spôsobmi:
- lisované nástrojom,
- strihané nožnicami.
50. Otvory sa lisujú týmito spôsobmi:
- dierovadlami alebo dierovacími nástrojmi,
- jednotlivo optickým zameraním ihly.
51. Ak nie je k dispozícii lisovací nástroj alebo dierovadlo a s ohľadom na malé množstvo štítkov nie je ekonomické ho vyrábať, budú štítky strihané na nožniciach s týmito odchýlkami:
- obvodová tolerancia do rozmeru dlhšej strany (priemeru) štítku 250 mm: ( 0,5 mm )
- obvodová tolerancia nad rozmer dlhšej strany (priemeru) štítku 250 mm: ( 1,0 mm )
Rozteč otvorov a všetky ostatné rozmery na štítku sú v rovnakých toleranciách ako tolerancia obvodová.
52. Vystredenie kruhových štítkov oproti obrazu:
- pri lisovaných štítkoch nástrojom je najväčšie dovolené vystredenie do 0,5 mm
- pri veľkých formátoch strihaných nožnicami je najväčšie dovolené vystredenie do 1,0 mm
53. Pokiaľ nie je v objednávke na štítok vyslovene uvedená požiadavka na zrazenie hrán a ostrapov, dodávajú sa štítky s hrotmi ( ostrapmi ) zodpovedajúcimi použitej technológií.
54. Pokiaľ sú štítky strihané na nožniciach, pripúšťajú sa na nich zbytky po strihových značkách hrúbky max. 0,2 mm a dĺžky max. 3 mm. Pri štítkoch so zaoblenými rohmi s rádiusom najmenej 2 mm sú zbytky po strihových značkách neprípustné.
55. Celkové vyhotovenie štítkov vrátane vzhľadu musí zodpovedať vzájomne schválenej výrobnej dokumentácií medzi odberateľom a dodávateľom s výnimkou výhrad stanovených v článkoch týchto OTP. Rovnakú funkciu spĺňajú referenčné vzorky vyhotovené v zmysle objednávky odberateľa.
56. až 60 na doplnky


61. - 64. Skúšanie

61. Rozmery štítkov podľa týchto TP sa kontrolujú vhodnými meradlami, ktoré zaručujú meranie s presnosťou ( 0,1 mm alebo kontrolnými šablónami vzájomne odsúhlasenými zmluvnými stranami. 
62. Vzhľadová kontrola sa vykonáva voľným okom, resp. sa porovnáva s referenčným vzorkom.
63. Ak nie je zmluvne inak dohodnuté, odberateľ vykonáva kontrolu dodávky v zmysle normy STN ISO 2859-1 tabuľky I a všeobecnej kontrolnej úrovne II. Dodávateľ stanovuje AQL na 2,5 , pričom prípustné úrovne akosti vyplývajú z tabuľky III-A citovanej normy.
64. Ak si to charakter alebo mimoriadne nároky na kvalitu štítkov vyžadujú, zmluvne sa dohodne osobná prebierka odberateľom u dodávateľa štítkov.


65. - 69. Balenie , Doprava, Skladovanie

65. Kovové štítky sú balené do vhodného papiera čelnými plochami k sebe, prípadne zvlášť vystužené vložkami zabraňujúcimi poškodeniu. V balíčkoch po určitom množstve kusov sú štítky balené do papierových krabíc alebo prepravných debien a sú vhodne fixované proti pohybu. Rozmerovo malé štítky sa sypú voľne do krabíc. Samolepiace plastové štítky sa podľa množstva balia do krabíc prípadne do vhodných obálok. Výrobca zodpovedá za kvalitu štítkov pri doprave a skladovaní pri dodržaní prepravných a skladovacích podmienok. 
66. Všetky druhy štítkov sa musia skladovať v suchých uzavretých miestnostiach s maximálnou relatívnou vlhkosťou vzduchu 70 %. Nedovoľuje sa ani prechodne skladovať štítky v priestoroch, v ktorom sa nachádzajú chemikálie, kyseliny a pod., ktoré by priamo pôsobili na akosť výrobkov.
67. až 69 na doplnky

Adresa

Podjavorinské výrobné družstvo  
Husitská cesta 247/4
916 01 Stará Turá

IČO : 00167878
IČ DPH : SK2020382221 

Kontakt

Predseda: 032 285 2225
Odbyt: 032 285 2218
Email: odbyt@pvd.sk

Pracovná doba:

Pondelok - Piatok:
06:00 - 14:00